Våra villkor

Våra villkor

Vildmarksdata AB
Strandvägen 13
924 21 Sorsele
Organisationsnummer: 556331-2809
info@vildmarksdata.se

Försäljningsvillkor

1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Vildmarksdatas webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för eventuell frakt tillkommer. Vildmarksdata äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

2. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort eller genom faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Vildmarksdatas bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Vildmarksdata rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Vildmarksdata tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Vildmarksdata måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Vildmarksdata. Vildmarksdata använder ePay för kortbetalning. All känslig kreditkortsinformation hanteras av den leverantören.

3. Återköp

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Vildmarksdata, företrädesvis via e-post. Returen ska meddelas Vildmarksdata senast 14 dagar efter det att kunden köpt tjänsten.

4. Sekretess

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt PUL i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta Vildmarksdata i så fall via e-post. Dina uppgifter och ditt data skickas alltid över en krypterad internetanslutning via SSL.

Allmänna villkor

Dessa tjänstevillkor för Vildmarksdatas Tjänster(detta “Avtal”) reglerar förhållandet mellan den person som ingår detta avtal (“Ni”) och Vildmarksdata AB (“Vildmarksdata”). Genom att använda Tjänsten, bekräftar Ni att Ni har läst och accepterat detta Avtal och att Ni har behörighet att ingå detta avtal på kontohavarens vägnar. Parterna enas om följande.

1. Abonnemanget

Ingått avtal anses ha skett när bekräftelse utfärdas av Vildmarksdata, beställningen är bindande. Med abonnemanget avses de tjänster som finns specificerade på orderbekräftelse och faktura. Ni kan när som helst lägga till fler tjänster i abonnemanget. Abonnemanget löper minst ett år. Därefter förlängs abonnemanget med vald abonnemangsperiod.

2. Avgifter och betalning

Fakturering sker med vald abonnemangsperiod i förskott. Har fler tjänster lagts till i abonnemanget eller om tjänster överutnyttjas så justeras priset enligt gällande prislista på nästa faktura eller med en särskild engångsfaktura beroende på belopp och faktureringsperiod. Vildmarksdata stänger automatiskt av abonnemangets tjänster om Ni inte betalar i tid, dock ej innan minst tre skriftliga betalningspåminnelser har skickats till Er inom 15 dagar. Tjänsterna startas igen när betalning har inkommit till Vildmarksdata. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts. Vildmarksdata kan justera priser för tjänsterna, en avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att Ni meddelats minst 30 dagar i förväg.

3. Avtalstid och uppsägning

Uppsägning av enskilda tjänster eller hela abonnemanget ska ske med en månads varsel före utgång av varje abonnemangperiod. Om Ni säger upp tjänsten sker ingen återbetalning av avgifter för den tid som Ni redan betalat för. Båda parter har rätt att skriftligen säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt avviker från dessa villkor och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller på annat sätt uppenbart är i obestånd.

4. Ändringar av allmänna villkor och tjänsteinnehållet

Vildmarksdata kan ändra dessa villkor eller innehållet i tjänsten. Vildmarksdata meddelar Er när detta sker. Om Ni inte accepterar dessa ändringar bör Ni säga upp abonnemanget med Vildmarksdata. Fortsätter Ni att använda tjänsterna så godkänner Ni automatiskt dom nya villkoren.

5. Integritet

Vildmarksdata hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om Er integritet. Vildmarksdata har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot.

6. Övrigt, ansvarsbegränsning och tvistlösning

Om Vildmarksdata förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som Vildmarksdata inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständlighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Vildmarksdata ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Vildmarksdata eller anlitad underleverantör. Vildmarksdata har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vildmarksdata ansvarar inte för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Vildmarksdata’s datorresurser. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand genom skiljeförfarande enligt svensk lag.

Särskilda villkor

1. Domännamn

Domännamn som registreras av Vildmarksdata registreras i abonnentens namn och innehas av abonnenten. Vildmarksdata förbehåller sig rätten till att stå som administrativ och/eller teknisk kontakt för domännamn i den mån Vildmarksdata anser det vara nödvändigt. Vildmarksdata är inte ansvarig för att abonnentens domännamn förnyas. Abonnenten har en egen affärsrelation med en domän registrator. Vildmarksdata kan komma att påminna kunden om förnyelse när sådan information görs tillgänglig för Vildmarksdata av registratorn eller i förekommande fall där Vildmarksdata är registrar för aktuell domän. Godkänner du dessa villkor vid registrering av en .se-domän godkänner du per automatik även .SE's registreringsvillkor.